Kampeercentrum - uw online kampeershop
Kampeercentrum - uw online kampeershop

winkelmandje

Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Voorwaarden

Kampeercentrum
Keiberg 85
8552 Moen
info@kampeercentrum.be
BTW: BE0538.907.353
Rekeningnummer: BE37 3770  5189  4128
BIC: BBRUBEBB

Artikel 1. Verkoper

Kampeercentrum heeft zijn maatschappelijke zetel te Keiberg 85, 8552 Moen en 
is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0538.907.353
Het BTW nummer is BE0538.907.353 

Artikel 2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal 
deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere 
voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Artikel 3. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Alle offertes van Kampeercentrum zijn vrijblijvend. Kampeercentrum is slechts gebonden door een 
bestelling nadat deze via e-mail is bevestigd of nadat Kampeercentrum met uitvoering begonnen is. 
De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn 
opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging, correctie, type of andere fouten. Het 
aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodanig dat een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk is. Afbeeldingen zijn illustratief, de omschrijving bij het product is bindend.

Artikel 4. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering 
van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de 
bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en 
kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte 
of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en bevatten niet het transport en de levering van de goederen bij 
de Koper. De kosten van transport en levering zijn gratis vanaf een aankoopbedrag vanaf 50€. Bij een 
aankoopbedrag onder 50€ geldt een transportkost van 5,50€ ten laste van de consument. De 
vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen 
enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van 
schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Kampeercentrum heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van 
de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of 
andere vergoeding.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Kampeercentrum tot de volledige betaling van de prijs, 
inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij 
ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
BTW: BE0538.907.353 
Rekeningnummer: BE37 37705189 4128
BIC: BBRUBEBB

Artikel 6. Klachten en terugzending

Goederen dienen bij ontvangst door de Koper te worden gecontroleerd. Klachten dienen, om 
ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 14 dagen 
na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek of na 
het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Terugzending kan enkel 
na onze toestemming geschieden. Iedere garantie vervalt indien de klacht niet kan worden aangetoond,
er geen kans voor herstel wordt geboden, bij ondeskundig en oneigenlijk gebruik, gebruik van onjuiste
materialen, bij eigenhandige aanpassingen alsook bij het niet opvolgen van de voorschriften of onjuiste
behandeling cq onderhoud. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Tenzij anders overeengekomen
bedraagt de garantietermijn 24 maanden gerekend van het moment van verzenden. 

Artikel 7. Verzakingsrecht/Bedenktijd

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen 
van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet 
van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen 
vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet 
hij het document “retour” downloaden op de website en opsturen naar Kampeercentrum,
Keiberg 85, 8552 Moen of via mail naar info@kampeercentrum.be. Goederen die 
teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. De consument moet de 
goederen op eigen risico en kosten terugsturen. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn 
of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op 
het verzakingsbeding. Indien aan deze voorwaarden werd voldaan zal Kampeercentrum het bedrag 
van de geretourneerde aankoop terugbetalen binnen de 30 dagen.

Artikel 8. Overmacht

Kampeercentrum is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering 
van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen 
productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, 
energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lockouts, werkonderbrekingen of andere 
collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze 
gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 9. Prijzen en betaling

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief 
te worden geformuleerd binnen drie 3 dagen na ontvangst van de goederen. In geval van 
achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat 
enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato 
van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 
14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd 
zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke nietbetaling van een factuur 
binnen de termijn van 30 dagen na bestelling of enige andere inbreuk van de Koper op zijn 
verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering 
van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, 
zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen 
onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande 
vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet 
onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als 
een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.
Leveringen gebeuren slechts na het betalen van de volledige som. Als na 30 dagen vanaf de dag na 
de plaatsing van de bestelling, het bedrag nog niet ontvangen werd, wordt de bestelling ontbonden.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de webshop van Kampeercentrum, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan 
tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de 
administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het 
opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Kampeercentrum zal de gegevens niet mogen 
overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De 
inzage en verbetering dient te gebeuren via e-mail. De Koper heeft ten alle tijde het recht om zich 
kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

Artikel 12. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs
(bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Artikel 13. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van 
de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Kampeercentrum worden beheerst door hetBelgisch recht.
De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Artikel 15. Privacy

De klant kan zijn gegevens via mail ter controle of correctie opvragen en deze dan terug doorgeven.